Nezávazná objednávka

Vzdelávanie nie je len o vysokej škole

24.9.2013 Ste jeden z tých, ktorí na jar zmaturovali a na vysokú školu sa vám nechce či nedarí? Neopúšťajte sa. Ponúka sa niekoľko možností ako ďalej fungovať. Ak bažíte po vyššom vzdelaní, no ďalších päť rokov je priveľa, vhodným riešením je vyššia odborná škola. VOŠ ponúka možnosť pokračovať v štúdiu v takom odbore, ktoré bližšie špecifikuje vaše budúce povolanie, ergo je kladený dôraz na praktickú stránku výučby. To znamená, že študenti majú cez bohaté stáže a odbornú prax bližší kontakt s realitou v porovnaní s „lavicovou výučbou.“ Ak sa predsa len túžite dostať na vysokú školu, ideálne je voľný rok venovať dôkladnejšej príprave na prijímacie skúšky v tzv. nultom ročníku, ktorý zvyknú organizovať samotné vysoké školy alebo vzdelávacie agentúry.
Pokiaľ vaše rozhodovanie trvá pridlho, najperspektívnejšie je čas a energiu investovať do pomaturitného štúdia jazykov, ktoré sú spoľahlivým triumfom v akejkoľvek budúcej profesii. Keďže jazykové kurzy nie sú najlacnejšia „kratochvíľa,“ pre dobrodružnejšie typy je možno vhodnejšie investovať rovno do jazykových pobytov, v rámci ktorých sa cudzia reč učí jednoduchšie a príjemnejšie.
V najideálnejšom prípade sa čerství absolventi zamestnajú vo vytúženej sfére, však takýchto prípadov je na Slovensku poskromnejšie. Ani v tomto prípade netreba zúfať, ale využiť ponúkané možnosti, napríklad rekvalifikačné kurzy ponúkané UPSVaR, na ktorom ste už iste zaevidovaní a mať na zreteli, že sú bezplatné, v kontraste s predraženými kurzami rozličných súkromných agentúr. /SuMo/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >