Nezávazná objednávka

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "OP") jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Smlouva o dílo se stává platnou a účinnou potvrzením závazné objednávky zhotovitelem.

3. Objednatelem se pro účely smlouvy o dílo rozumí fyzická osoba podle údajů uvedených v závazné objednávce (návrhu smlouvy o dílo).

4. Zhotovitelem je zřizovatel organizační složky uvedené v kontaktních informacích tohoto webového sídla nebo jiný subjekt uvedený v potvrzení objednávky (akceptaci návrhu smlouvy o dílo).

II. Dílo

1. Dílem je:

a) poskytování poradenství při vyhledávání informací a zpracovávání informací, které slouží jako podklady k vyhotovení odborných středoškolských, VOŠ, vysokoškolských a postgraduálních prací.

b) poskytování poradenství v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerší, při tvorbě dotazníků.

c) poskytnutí systematicky členěné soustavy podkladů - odborných textů, v elektronické podobě, určených pro další zpracování a studijní účely, zejména jako podklady nebo náměty, splňující všechny požadavky dle objednávky, jakož i požadavky na úrovni jejich odbornosti.

d) vypracování určeného typu písemné odborné práce určené pro další zpracování a studijní účely

2. Smlouva o dílo vzniká

a) akceptací elektronické objednávky zhotovitelem nebo

b) podepsáním písemného vyhotovení smlouvy nebo

c) zasláním elektronické objednávky zhotoviteli po telefonické domluvě o provedení díla, ve kterém se zhotovitel toto dílo zavázal vyhotovit. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 Z.z. ve znění pozdějších předpisů, chápána jako smlouva uzavírána na dálku

3. Objednávka je návrhem smlouvy o dílo. Za objednávku se považuje vyplnění vzorové elektronické objednávky prostřednictvím portálu www.zaverecneprace.cz a její následné potvrzení.

4. Nedílnou součástí objednávky, je i prohlášení objednatele, že

  • dílo dodané zhotovitelem bude sloužit výhradně pro potřeby vlastního vzdělávání, jako námět nebo předloha objednatele.
  • Si OP řádně přečetl, rozumí všem jejich bodem, s jejich obsahem souhlasí

5. Objednávka bude objednatelem vlastnoručně podepsána a doručena jako scan nebo fax na e-mailovou adresu zhotovitele. Zhotovitel je povinen začít vykonávat dílo nejpozději doručením písemného vyhotovení objednávky.

6. Objednatel je svým návrhem vázán minimálně po dobu 72 hodin.

7. Nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) po přijetí objednávky, se zhotovitel kontaktuje objednatele. Ověří objednávku, oznámí možnou dodací dobu, nebo termín dodání, potvrdí objednatelem navrženou cenu a způsob úhrady.

8. Potvrzení objednávky zhotovitel provede elektronickou poštou. Potvrzením objednávky se smlouva o dílo považuje za uzavřenou.

9. Objednatel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to nejpozději do 24 hodin od kontaktování zhotovitele objednatelem, t.j od ověření závaznosti objednávky u objednatele.

10. Objednávka, její potvrzení, stornování i ostatní korespondence mezi účastníky smlouvy probíhá výhradně elektronickou poštou (emailem).

11. Termín dodání díla se určuje ad hoc v závislosti na rozsahu a obtížnosti provedení díla. Termín bude vždy určen v potvrzení objednávky.

12. Dílo se považuje za odevzdané zhotovitelem objednateli jeho odesláním elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednavatele, uvedenou v objednávce, ve formátu aplikace Microsoft Word pouze v elektronické podobě, a to ve formátu Microsoft Word (*. DOC) nebo Adobe Acrobat (*. PDF ). nebo v jiném dohodnutém formátu. V případě požadování provedení díla ve formátech (*. RTF, *. TXT, a pod.) zhotovitel neručí za formální stránku díla.

13. Předáním díla a jeho zaplacením přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnické právo k hmotně zachycenému výsledku činnosti, jakož i nebezpečí škody na něm.

III. Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla se určuje výhradně dohodou jako cena smluvní určená ad hoc (pro každý případ zvlášť) s přihlédnutím k povaze, druhu, zvláštním rysům díla, termínu zhotovení a předání díla, časovou náročností, náročností zhotovení a jinými faktory a okolnostmi ovlivňujícími a podmiňujícími předmět plnění podle těchto VOP.

2. Objednatel má právo sjednat pevnou cenu za dílo před uzavřením smlouvy se zhotovitelem, na základě individuálních jednání. Tato cena bude následně uvedena v potvrzení objednávky.

3. Zhotovitel nemá povinnost poskytnout objednavateli výpočet faktorů zohledněných při sestavování ceny díla. Cena díla ve stejném rozsahu se může v jednotlivých případech v závislosti na faktorech podle bodu 1 lišit.

4. Cena je splatná do 15-ti dnů od řádného předání díla, pokud se účastníci nedohodli jinak.

5. Pokud zhotovitel v potvrzení objednávky neurčí jinak, cena se hradí bezhotovostně na určený účet zhotovitele. Při každé úhradě je objednatel povinen uvést variabilní symbol = číslo své smlouvy / číslo potvrzené objednávky.

6. Dnem úhrady se rozumí den připsání peněz na určený účet zhotovitele

IV. Odpovědnost za vady

1. Dílo je originální a původní, přičemž je založeno především na objednatelem zadaných požadavcích a jím poskytnutých zdrojích. Nejedná se o plagiát.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě zejména zhotovené dílo je dílem autentickým, originálním, neporušujícím žádná autorská práva ani jiná práva třetích osob.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a za vady díla vzniklé po tomto čase, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Vadou díla je zejména formální nebo obsahový nesoulad s objednávkou.

4. Objednavatel má právo uplatnit právo z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 10-ti dnů ode dne předání díla, přičemž v reklamaci je povinen uvést úplnou specifikaci vytýkaných vad.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů vyhodnotit doručenou reklamaci a oznámit objednateli způsob jejího vyřízení.

6. Pokud zhotovitel uzná reklamaci za důvodnou, odstranitelné vady odstraní bez zbytečného odkladu v termínu dohodnutém účastníky. V případě pokud je vada neodstranitelná, zhotovitel vrátí uhrazenou cenu díla nebo dohodne s objednatelem náhradní plnění. Pokud je reklamace neopodstatněná nebo neprokazatelná, zhotovitel ji odmítne.

V. Zvláštní ustanovení

1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem zhotovitele jsou považovány za obchodní tajemství a zákazník je o nich povinen zachovávat mlčenlivost.

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech údajích, skutečnostech a informacích, které si poskytly v souvislosti s touto smlouvou, a to zejména ve vztahu ke konkurenci zhotovitele. Smluvní strany se zavazují tyto informace nezveřejnit, nezpřístupnit nebo jinak nevyužít pro potřeby třetích osob bez písemného souhlasu objednatele. Mlčenlivost jsou povinné strany zachovávat i při zániku smlouvy. Za porušení této povinnosti je účastník povinen druhému účastníku zaplatit smluvní pokutu 30 000 Kč.

3. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje objednavatele nebudou poskytnuty třetí osobě a budou používány výhradně pouze pro potřeby zhotovitele. Osobní údaje objednavatele jsou pokládány za přísně důvěrné a zhotovitel se zavazuje chránit je před zneužitím a bude postupovat podle předpisů o ochraně ochraně osobních údajů.

4. Objednatel zasláním objednávky nebo podepsáním písemného vyhotovení smlouvy uděluje zhotoviteli (provozovateli podle zvláštních předpisů) ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů souhlas s jejich správou a zpracováním v nezbytném právními předpisy vyžadovaném rozsahu a výhradně pro účely dle smlouvy o dílo. Tento, kdykoliv odvolatelný souhlas, se poskytuje na dobu neurčitou.

5. Objednatel je povinen respektovat a dodržovat práva příslušná k jednotlivým dílům a dále je nerozšiřovat s výjimkou případů upravených zvláštními předpisy - zejména zákon č. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

6. Žádná ze stran nenese odpovědnost za úplné či částečné nesplnění svých povinností (kromě povinnosti zaplatit cenu díla) vyplývajících ze smlouvy v důsledku události výjimečné, která nemohla být předvídatelná nebo ji nebylo možné odvrátit (vis major) - zejména jako živelné pohromy, válečné operace, občanské nepokoje, exploze, požáry, výluky nebo okolnosti vyskytující se nezávisle na vůli stran, mimo kontrolu stran. Strana postižena takovou událostí je povinna druhou stranu neprodleně o této skutečnosti informovat

7. V případě, že událost vis major trvá více než šedesát (60) po sobě následujících kalendářních dnů, pak je každá ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy, s účinností od okamžiku doručení takového oznámení druhé straně a to bez jakéhokoli práva nebo povinnosti k náhradě škody vyvolané touto událostí.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud z právního předpisu nevyplývá nebo není dohodnuto jinak, vzájemné vztahy mezi účastníky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Účastník má právo od této smlouvy kdykoliv odstoupit bez uvedení důvodu, přičemž je povinen druhé straně zaplatit odstupné ve výši 50% z ceny díla a uhradit náklady do okamžiku doručení projevu vůle k provedení díla vynaložené.

3. Případné vzájemné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně cestou smíru. Účastníci se ve smyslu předpisů o rozhodčím řízení sjednávají, že, o sporech vzniklých mezi účastníky se rozhodne v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem v Ostravě, 010 01 Žilina, V. Tvrdého 17, jehož zavedení, statut a jednací řád byly zveřejněny v Obchodním věstníku a na www.rozhodcovskysud-zilina.sk. Rozhodčí soud rozhoduje s odbornou péčí, podle zásad spravedlnosti.

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu OP i bez předchozího vyrozumění zhotovitele. Takto provedené změny jsou vůči objednateli účinné ode dne zveřejnění OP.

5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2012