Rigorózní práce

V rámci ghostwritingu Vám zdarma připravíme obhajobu a otázky od vedoucího a oponenta v hodnotě 4 500 Kč.

Rigorózní práce / rigorózka - je písemná práce, kterou se musí prokázat kromě získaných vědomostí i samostatné pracování s odborným textem a na základě toho aplikovat poznatky v praxi. Úspěšným obhájení rigorózní práce a složením zkoušek získává student tzv.. malý doktorát (titul JUDr., PhDr., RNDr., ThDr., ThLic., PaedDr.).

Mnoho požadavků na psaní rigorózních prací je totožných s požadavky na psaní diplomových prací. Co se týče rozsahu rigorózní práce, jde o práci s minimálním počtem 80 a více normovaných stran. Některé fakulty vysokých škol v Česku však akceptují rigorózní práce v rozsahu 70 - 80 stran.

Psaní rigorózních prací

Rigorózní práce vyžadují dlouhodobou přípravu materiálů, studium potřebné literatury (i zahraniční), velmi dobrou orientaci v daném oboru, aby mohla být napsána na úrovni. Mnoho absolventů postgraduálního studia při psaní rigorózní práce navazuje na svou diplomku.

Stejně jako u bakalářky a diplomovky, i při psaní rigorózních prácí je třeba dodržovat i formální úpravy, tak i strukturu práce. Rigorózní práce mají tři části, odevzdává se v tištěné a elektronické podobě (CD).

Jak již bylo zmíněno, rigorózní práce je jednou ze závěrečných prací, právě proto má velmi podobnou strukturu, která se rovněž člení na tři hlavní části. Úvodní část obsahuje úvod, abstrakt ve státním a cizím jazyce (anglický nebo německý jazyk) a obsah. Hlavní textová stať - jádro, je tvořena teoretickými a praktickými východisky zkoumané problematiky.

Při psaní rigorózní práce se vyžaduje od autora vysoká úroveň, práce se zahraniční literaturou, samostatná práce se zdroji a hluboký průnik do zkoumané problematiky. V závěru, ke kterému dospěje autor v rigorózní práci, shrnuje svůj vlastní přínos.

Nezávazná objednávka