Seminární práce

Seminárka je písemná práce, kterou student prezentuje své teoretické nebo praktické znalosti na vysoké škole. Je nejčastěji zadávanou prací na VŠ. Seminární práce spolu se semestrální, tvoří předpřípravu studenta na psaní závěrečných prací, jako jsou bakalářské práce, diplomové práce, rigorózní práce, disertační práce a jiné. Napsat seminární práce, které jsou kvalitní, je mnohem těžší, než napsat par referátů ze střední školy.

Vysoké školy kladou důraz na odbornou stránku seminárních prací. Seminárka má obvykle rozsah od 5 - 15 normovaných stran (záleží od předmětu a vyučujícího). Píše se na dané téma, ve kterém má student prokázat své znalosti, způsob shromažďování informací a jejich vyhodnocování. Jazyk seminární práce je odborný a je třeba dbát na používání termínů z daného oboru.

Psaní seminárních prací

Po zvolení témata seminární práce, si připravíme dostatek literatury a literárních zdrojů, které budeme využívat při jejím zpracovávání. Studium samotných zdrojů předchází psaní seminárky.

Formální úprava seminární práce je složitější než při referátu. Sestává z:

Titulního listu, který musí obsahovat název seminárky, jméno a příjmení studenta, název předmětu, jméno učitele a datum ukončení práce. Vysoké školy mají ve směrnicích k psaní závěrečných prací osobité požadavky na úpravu první strany, ale tyto údaje jsou povinné.

  • Úvod je vstupem do dané problematiky. Je zde nastolena problematika seminárky a cíle práce.
  • Jádro práce, samotná práce týkající se daného tématu. Na rozdíl od semestrálky, seminární práce většinou nemá praktickou část. V jádru práce student rozpracuje danou problematiku na základě použité literatury. Od studenta se očekává kritické uvažování, vhodná selekce a rozpracování literatury a vyvození logických závěrů. Seminární práce může být doplněna obrázky, grafy, tabulkami, což však není nutné.
  • Závěr, ve kterém student vyhodnotí svou práci, shrne získané informace, použitou metodologii a cíle práce.
  • Bibliografie seminárky je sestavena podle interní normy školy nebo normy ISO 60 a ISO 60-2.

Rovněž pokud není zadáno jinak, používáme standardní nastavení okrajů stran, tj.. 2,54 cm, písmo Times New Roman 12 a řádkování 1,5.

Klíčové slovo: napsat seminární práce

Nezávazná objednávka